Wil jij als kwaliteitsborger gebruik gaan maken van het instrument kwaliteitsborging TIS?

Technical Inspection Services (TIS) is een kwaliteitsborgingsinstrument voor de bouw waarbij op basis van een onafhankelijke beoordeling van het ontwerp en de realisatie van een bouwwerk door een toegelaten TIS-bedrijf bij oplevering een verklaring wordt afgegeven dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de daaraan gestelde bouwtechnische eisen.
Het beoordelingskader betreft minimaal de bouwtechnische eisen die gesteld worden aan het gerealiseerde bouwwerk welke voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving. Op verzoek van de klant kan het beoordelingskader van de TIS uitgebreid worden met andere bouwtechnische eisen die contractueel afgesproken zijn en/of met eisen die gesteld worden tijdens het productie- en bouwproces.

De TIS-systematiek wordt sinds 2003 toegepast in Nederland. Gezamenlijk met een vertegenwoordiging vanuit diverse belanghebbende partijen uit de bouw (publieke en private opdrachtgevers, aannemers, verzekeraars, TIS-bedrijven en in een later stadium ook de Vereniging voor Bouw en Woningtoezicht Nederland) werden doorheen de jaren een reglement en procedures opgesteld en verfijnd. In 2022 werd het Conformiteitsbeoordelingsschema TIS (CBS TIS) goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (RvA) en is het TIS-instrument overgegaan van een gecertificeerd naar een geaccrediteerd kwaliteitsborgingsinstrument.
Een kwaliteitsborger (bedrijf) dat het TIS-instrument wil toepassen moet door de RvA geaccrediteerd zijn als Type A inspectie instelling conform de vereisten zoals vastgelegd in EN ISO/IEC 17020:2012 voor de beoordeling van de technische kwaliteit van bouwwerken conform het CBS TIS.

 

Wil jij als kwaliteitsborger aan de slag met het instrument kwaliteitsborging TIS? Kijk dan hier hoe de licentie in z’n werk gaat.