Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde.

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen.

Stichting TIS is aangesloten bij de werkgroep om te komen tot de NTA die nu wordt voorgesteld. Tijdens een 6 tal sessies is meegedacht en commentaar geleverd op de voorstellen die vanuit ABT en Hageman zijn aangeleverd. Dit heeft naar ons idee geleid tot een NTA die werkbaar is en een bestendige toekomst brengt voor het structureel versterken van en de aandacht voor veiligheid in de ontwerp-, bouw-, en technieksector (OBT).

Door inzet van geaccrediteerde TIS bedrijven voldoet de eigenaar van het betreffende pand volgens de uitgevoerde beoordeling volledig aan de aanbevelingen die De Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met betrekking het laten uitvoeren van dit periodiek onderzoek door een onafhankelijke, gecertificeerde deskundige. Dit gezien het feit dat de TIS bedrijven als enige voldoen aan de accreditatie-normen van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. Ter voorbereiding op de openbare commentaarperiode organiseert NEN op vrijdag 22 juli een webinar.

Het webinar vindt plaats op 22 juli 2022 van 10:00-12:00 uur. Tijdens dit webinar worden belanghebbende geïnformeerd over de aanleiding, achtergrond en opzet van de NTA.

Onderstaand het persbericht dat is opgesteld door de NEN.

Persbericht: aankondiging webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’

 

Wij nodigen alle belanghebbenden (o.a. gebouweigenaren, constructeurs, inspecteurs en leden van Bouw – en Woningtoezicht) van harte uitgenodigd aan de webinar deel te nemen.