Afhandeling van klachten

Inleiding

Een klacht is een (elke) uiting van ontevredenheid van een belanghebbende (klager) over de wijze waarop TIS-NL of haar kwaliteitsborgers zich tegenover hem heeft gedragen. Voor klachten over inhoudelijke beslissingen van TIS-NL of haar kwaliteitsborgers, wordt verwezen naar Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS TIS).

Doelstelling

Het afhandelen van klachten gebeurt op een gestructureerde en eenduidige wijze zonder discriminerende consequentie naar de klager.

Voorwaarden

Als het om een klacht gaat over het instrument TIS, dient deze klacht eerst te worden ingediend bij (en behandeld door) Stichting TIS-NL alvorens deze door de kwaliteitsborger in behandeling kan worden genomen. Tegen een besluit over de behandeling van een klacht kan geen beroep worden ingesteld. Van behandeling van de klacht kan worden afgezien als:

  • De kwaliteitsborger naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen
  • Een klacht over eenzelfde onderwerp al is behandeld
  • Het voorval langer dan een jaar voor de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
  • Bezwaar gemaakt had kunnen worden tegen dat voorval
  • Beroep had kunnen worden ingesteld
  • De klacht over derden (Kwaliteitsborgers TIS, andere Instrumenten WKB, overige kwaliteitsborgers, TLOKB, enz.) gaat en de klacht nog niet bij die derde partij is ingediend en/of afgehandeld
  • Het voorval al is onderworpen aan het oordeel van een andere (rechtelijke) instantie
  • Er sprake is van een extern onderzoek op bevel van de officier van justitie, of een vervolging gaande is.