Veelgestelde vragen

De plaats in het bouwproces

De TIS wordt weliswaar betaald door een partij maar opereert onafhankelijk binnen het project. Naast de opdrachtgever van de TIS krijgen ook andere betrokken partijen inzicht in de rapportages van de TIS. De bevoegdheid van de TIS beperkt zich tot onderzoek, een TIS geeft geen advies en is geen verlengstuk van de directie.

De TIS is onafhankelijk, werkt risicogestuurd en kijkt sec naar de technische kwaliteit. Traditioneel toezicht vertegenwoordigt de directie, is vaak dagelijks betrokken en kijkt naast techniek bijvoorbeeld ook naar omgeving, organisatie en meer- en minderwerk. Een TIS heeft geen rol in de handhaving van het contract.

Een ingenieursbureau biedt diensten aan als ontwerpen, construeren, bestekken en ramingen, of treedt namens de opdrachtgever op als toezichthouder of directievoerder. Een TIS mag deze werkzaamheden vanwege haar onafhankelijkheid niet uitvoeren en beperkt zich tot het toetsen van de techniek en het risicoprofiel van een bouwwerk.

Nee, een second opinion beperkt zich vaak tot verificatie van een onderdeel van een bouwwerk en een momentopname. De TIS richt zich altijd op het integrale bouwwerk (alle constructieve delen) en is gedurende langere tijd (ontwerp en uitvoering) betrokken.

Nee, een collegiale toets is een vorm van “nakijken” en beperkt zich vaak tot een momentopname. De TIS zal zelfstandige, onafhankelijke schaduwberekeningen maken en is gedurende langere tijd (ontwerp en uitvoering) betrokken.

Nee, een TIS is een onafhankelijke partij. Die onafhankelijkheid houdt ook in dat een TIS geen rol mag hebben bij de handhaving van een contract. Een erkende TIS mag de genoemde taken daarom niet uitvoeren.

Nee, een TIS controleert alleen ontwerpen en constructies als onderdeel van haar integrale toets. Een TIS mag deze werkzaamheden niet zelf uitvoeren.

In het kader van het wetsvoorstel private kwaliteitsborging waarbij de preventieve toets op het voldoen aan het Bouwbesluit door de gemeente zou komen te vervallen, staan de TISsen klaar om een rol te spelen als private kwaliteitsborgers. Op dit ogenblik hangt het af van gemeente tot gemeente in welke mate het gemeentelijke toezicht zijn controletaken afstemt of baseert op de kwaliteitsborging door de TIS. In sommige gemeenten kan door het inzetten van een TIS reeds een kortere doorlooptijd van de vergunningsverlening bekomen worden en soms ook een korting op de leges. Een belangrijk verschil tussen de TIS en Bouw- en woningtoezicht is dat Bouw- en Woningtoezicht ook taken en bevoegdheden heeft als handhaver, een TIS heeft deze niet.