Veelgestelde vragen

Algemeen

Een Technische Inspectie Service is een onafhankelijk en deskundig bureau dat risico gestuurde inspecties uitvoert van zowel het ontwerp als de uitvoering. Een TIS inspecteert tenminste de constructieve veiligheid van een bouwwerk, eventueel aangevuld met andere aspecten uit het Bouwbesluit.

Concreet geeft de TIS na uitvoering een eindverklaring op de kwaliteit en het gereduceerde technische risicoprofiel van het uitgevoerde werk. Achterliggende doelen zijn stimulering van de bouwkwaliteit, het normaliseren van technische risico’s en (faal)kostenreductie.

Een TIS maakt een risicoanalyse, waaruit volgt welke inspecties de TIS uitvoert op het ontwerp en de uitvoering. Inspecties variëren van schaduwberekeningen tot controles op het werk. Een TIS rapporteert aan haar opdrachtgever, maar ook andere bouwpartners kunnen de bevindingen inzien. De bouwpartners zijn zelf verantwoordelijk voor maatregelen en/of verbetering.

Zowel opdrachtgevers als –nemers die een onafhankelijke toets willen van de bouwkwaliteit en/of constructieve veiligheid van een bouwwerk. Huidige opdrachtgevers van TISsen zijn ProRail, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en diverse aannemers, projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties. Partijen die het bouwwerk willen verzekeren tegen (verborgen) gebreken, moeten van verzekeraars verplicht een TIS inschakelen.

Beide: om onder de Erkenningsregeling te vallen dient de opdracht aan de TIS een integrale risicogestuurde toets op zowel het ontwerp als de uitvoering te omvatten. Een TIS kan/mag deelopdrachten aanvaarden, maar deze vallen dan niet onder de Erkenningsregeling.

Indien geen scope aangewezen is in het bestek, is de standaard scope voor de TIS “het voldoen aan het bouwbesluit” te weten: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties. Een opdrachtgever kan er ook voor kiezen om een selectie te maken uit deze standaard scope of de scope uit te breiden met andere aspecten.

De scope wordt afgesproken tussen de TIS en haar opdrachtgever. De toetsstrategie wordt onafhankelijk vastgesteld door de TIS zelf. De TIS zorgt dat deze strategie voldoende is om gefundeerd te kunnen oordelen over de kwaliteit en het risicoprofiel van een bouwwerk.

Nee, want een TIS heeft een andere rol en werkwijze. Een TIS heeft geen contractueel belang in het project en kan daardoor onafhankelijk oordelen over de kwaliteit. Daarnaast werkt de TIS zuiver risicogestuurd. Enkele opdrachtgevers neigen wel naar reductie van het traditionele technisch toezicht als er een TIS op het werk is of kiezen bewust voor een extra controle.

Door de Erkenningsregeling TIS die beheerd wordt door SKG-IKOB. Deze stelt eenduidige eisen aan de deskundigheid van de TIS organisatie en haar medewerkers. Deze deskundigheid wordt periodiek beoordeeld door een auditerende instelling (AI) en een audit team kwaliteitstoets (ATK).

Door de Erkenningsregeling TIS die beheerd wordt door SKG-IKOB. Deze stelt eenduidige eisen aan de onafhankelijkheid van de TIS, die periodiek wordt beoordeeld door een auditerende instelling. Voorbeeld is dat een TIS geen bemoeienis mag hebben met het primaire bouwproces. Ander voorbeeld is dat een TIS geen afdeling kan zijn van een ‘regulier’ (raadgevend) ingenieursbureau.

Er zijn ervaringen met de TIS in bijvoorbeeld België, Luxemburg en Frankrijk. In België bestaat het systeem op vrijwillige basis al sinds 1934. In Frankrijk zijn een TIS en de daaraan gekoppelde verzekering tegen verborgen gebreken wettelijk verplicht voor civiele werken.

Door een groeiende behoefte in Nederland aan onafhankelijke en externe kwaliteitsbeoordeling en risiconormalisatie. Lees meer over de ontwikkeling van de TIS in Nederland in het artikel op bladzijde 32 van deze editie van het blad CROW etcetera: TIS vergroot constructieve veiligheid in de bouw

De kosten zijn projectspecifiek en afhankelijk van de uitvraag (met name de scope). Een grove indicatie is dat de kosten van een TIS, afhankelijk van het project en de uitvraag, variëren tussen de 0,2% en 1,5% van de totale bouwsom.

Een TIS inhuren kan door rechtstreeks contact op te nemen met een TIS. Een lijst met door SKG-IKOB (voorlopig) erkende TIS-bedrijven is in te zien via: de site http://www.skgikob.nl/branchekeurmerk/tis-keurmerk/register-erkende-tis-bedrijven.html

Betrokken partijen kunnen klachten over onder de erkenning geleverde diensten adresseren aan de TIS zelf: deze is volgens de Erkenningsregeling verplicht klachten adequaat te registreren en behandelen. Onopgeloste klachten over de (toepassing van de) Erkenningsregeling zullen worden onderzocht door SKG-IKOB. Onopgeloste klachten over de TIS kunnen worden onderzocht door de branchevereniging TIS. Uiteraard kan een klacht ook altijd bij de Branchevereniging of bij SKG-IKOB worden neergelegd.