Veelgestelde vragen

Algemeen

Een Technische Inspectie Service is een onafhankelijk en deskundig bureau dat risico gestuurde inspecties uitvoert van zowel het ontwerp als de uitvoering. Een TIS inspecteert tenminste de constructieve veiligheid van een bouwwerk, eventueel aangevuld met andere aspecten uit het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Concreet geeft de TIS na uitvoering een eindverklaring c.q. Verklaring bij gereedmelding (Wkb projecten)op de kwaliteit en het gereduceerde technische risicoprofiel van het uitgevoerde werk. Achterliggende doelen zijn stimulering van de bouwkwaliteit, het normaliseren van technische risico’s en (faal)kostenreductie.

Een TIS maakt een risicoanalyse, waaruit volgt welke inspecties de TIS uitvoert op het ontwerp en de uitvoering. Inspecties variëren van schaduwberekeningen tot controles op het werk. Een TIS rapporteert aan haar opdrachtgever, maar ook andere bouwpartners kunnen de bevindingen inzien. De bouwpartners zijn zelf verantwoordelijk voor maatregelen en/of verbetering.

Zowel opdrachtgevers als –nemers die een onafhankelijke toets willen van de bouwkwaliteit en/of constructieve veiligheid van een bouwwerk. Huidige opdrachtgevers van TISsen zijn ProRail, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en diverse aannemers, projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties. Partijen die het bouwwerk willen verzekeren tegen (verborgen) gebreken, moeten van verzekeraars verplicht een TIS inschakelen.

De TIS kwaliteitsborgers staan ook opgesteld voor kwaliteitsborging binnen de Wkb projecten.
Wie binnen de Wkb projecten de kwaliteitsborger contracteert is niet wettelijk bepaald. Dat kan de aannemer of de opdrachtgever zijn. De architect mag dat ook, maar hij mag niet zelf de kwaliteitsborger zijn. Een aannemer kan dus zelf – al dan niet in overleg met zijn opdrachtgever – een kwaliteitsborger kiezen.

Beide: Onder het CBS TIS en het Reglement Instrument TIS voor Wkb projecten dient de opdracht aan de TIS een integrale risicogestuurde toets op zowel het ontwerp als de uitvoering te omvatten. Een TIS kan/mag deelopdrachten aanvaarden, maar deze vallen dan niet onder het CBS TIS en het Reglement Instrument TIS.

Indien geen scope aangewezen is in het bestek, is de standaard scope voor de TIS “het voldoen aan het Bbl” te weten: algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en technische installaties. Een opdrachtgever kan, buiten de Wkb projecten, er ook voor kiezen om een selectie te maken uit deze standaard scope. De scope uit te breiden met andere aspecten bestaat altijd tot de mogelijkheden.

De scope wordt, met uitzondering tot de Wkb projecten waarbij een volledige toetsscope Bbl verplicht is, afgesproken tussen de TIS en haar opdrachtgever. De toetsstrategie wordt onafhankelijk vastgesteld door de TIS zelf. De TIS zorgt dat deze strategie voldoende is om gefundeerd te kunnen oordelen over de kwaliteit en het risicoprofiel van een bouwwerk.

Nee, want een TIS heeft een andere rol en werkwijze. Een TIS heeft geen contractueel belang in het project en kan daardoor onafhankelijk oordelen over de kwaliteit. Daarnaast werkt de TIS zuiver risicogestuurd. Enkele opdrachtgevers neigen wel naar reductie van het traditionele technisch toezicht als er een TIS op het werk is of kiezen bewust voor een extra controle.

Door CBS TIS die beheerd wordt door Stichting TIS-NL. Deze stelt eenduidige eisen aan de deskundigheid van de TIS organisatie en haar medewerkers. Deze deskundigheid wordt periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie.

Door het CBS TIS die beheerd wordt door Stichting TIS-NL. Deze stelt eenduidige eisen aan de onafhankelijkheid van de TIS, die periodiek wordt beoordeeld door de Raad voor Accreditatie. De kwaliteitsborger binnen de Wkb moet zijn werk strikt onafhankelijk, onpartijdig en objectief kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat andere belangen hun oordeel niet beïnvloeden. De kwaliteit en integriteit van het stelsel tellen immers zwaar. In artikel 3.82 van het Besluit kwaliteit leefomgeving staat dat een instrument voor kwaliteitsborging voorschrijft dat een kwaliteitsborger niet organisatorisch, financieel of juridisch betrokken is bij het bouwproject dat hij controleert. Ook mag hij niet betrokken zijn bij activiteiten die zijn onafhankelijke oordeel of integriteit in de weg staan.

De onder accreditatie vallende ISO/IEC 17020:2012 TIS kwaliteitsborgers zijn als type A inspectie-instelling geaccrediteerd.  Type A inspectie-instelling volgens ISO/IEC 17020:2012 is een zelfstandige organisatie (of deel van een zelfstandige organisatie), die zich uitsluitend bezig houdt met het uitvoeren van inspecties voor derden. De Type A inspectie-organisatie is op geen enkele wijze betrokken bij het ontwerp, de fabricage, de levering, het installeren, het gebruik of het onderhoud van de te inspecteren objecten. Type A betekent de grootst mogelijke mate van onafhankelijkheid.

Er zijn ervaringen met de TIS in bijvoorbeeld België, Luxemburg en Frankrijk. In België bestaat het systeem op vrijwillige basis al sinds 1934. In Frankrijk zijn een TIS en de daaraan gekoppelde verzekering tegen verborgen gebreken wettelijk verplicht voor civiele werken.

Door een groeiende behoefte in Nederland aan onafhankelijke en externe kwaliteitsbeoordeling en risiconormalisatie. Lees meer over de ontwikkeling van de TIS in Nederland in het artikel op bladzijde 32 van deze editie van het blad CROW etcetera: TIS vergroot constructieve veiligheid in de bouw

De kosten zijn projectspecifiek en afhankelijk van de uitvraag (met name de scope). Een grove indicatie is dat de kosten van een TIS, afhankelijk van het project en de uitvraag, variëren tussen de 0,2% en 1,5% van de totale bouwsom.

Een TIS inhuren kan door rechtstreeks contact op te nemen met een TIS. Een lijst met door de RvA geaccrediteerde TIS kwaliteitsborgers is in te zien op deze site onder de tab TIS kwaliteitsborgers.

Betrokken partijen kunnen klachten over onder het CBS TIS geleverde diensten adresseren aan de TIS zelf: deze is volgens het CBHS TIS verplicht klachten adequaat te registreren en behandelen. Onopgeloste klachten over de (toepassing van het) CBS TISzullen worden onderzocht door Stichting TIS-NL. Onopgeloste klachten over de TIS kunnen worden onderzocht door het College van Deskundige TIS.