Downloads

Schema-TIS (CBS TIS positief geëvalueerd door de RvA)

Het ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services (CBS TIS) versie 2.2 d.d. 02/05/2022 wordt beheerd door Stichting TIS-NL.

Het CBS TIS bevat ook de vraagspecificaties voor de 5 basisscopes uit het Bouwbesluit:

– Constructieve veiligheid (Hfst. 8.2)
– Brandveiligheid (Hfst. 8.3)
– Bouwfysica (Hfst. 8.4)
– Gebouwgebonden installaties (Hfst. 8.5)
Algemeen bouwkundig (Hfst. 8.6)

Het document is onder te raadplegen c.q. te downloaden.

Het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) toegelaten als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 8 november 2022 is de Beschikking tot toelating van het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw ontvangen.

Door instrumentaanbieder Stichting TIS-NL is het Reglement Instrument TIS  opgesteld om daar waar nodig:

  • De vertaalslag te maken tussen de terminologie die gehanteerd wordt in het CBS TIS en deze die gehanteerd wordt in de eisen aan instrumenten voor kwaliteitsborging bouw binnen de Wkb;
  • Specifieke invulling of randvoorwaarden te bepalen voor een correcte toepassing van het CBS TIS ten behoeve van het afgeven van een verklaring in het kader van de Wkb;
  • Aanvullende eisen te stellen boven op de eisen uit het CBS TIS waaraan een (aspirant) kwaliteitsborger TIS moet voldoen onder de Wkb.

Het document is onder te raadplegen c.q. te downloaden.

Werkwijze voor het gebruik van het instrument kwaliteitsborging TIS

Toestemming in het algemeen
1. Toepassing van het Instrument is alleen toegestaan nadat daartoe Schriftelijk toestemming is verleend door de Instrumentaanbieder door middel van een licentieovereenkomst.
2. De toestemming om het Instrument te mogen toepassen kan worden geschorst of ingetrokken.
3. De voorwaarden voor de toepassing van het Instrument zijn vastgelegd in CBS TIS en een Licentieovereenkomst tussen de Instrumentaanbieder en de Kwaliteitsborger.
4. Het is de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie toestemming is verleend om het Instrument te mogen toepassen, niet toegestaan deze toestemming zonder instemming van de Instrumentaanbieder over te dragen aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Dit verbod geldt ook in geval van een fusie of anderszins samengaan van de organisatie van de Kwaliteitsborger met een andere organisatie.
5. Indien de Aanvrager in staat van surséance van betaling of faillissement verkeert ten tijde van de aanvraagprocedure of op het moment van afronding van de procedure, wordt geen toestemming verleend om het Instrument te mogen gebruiken. Per kwartaal dient de kwaliteitsborger een Verklaring Betalingsgedrag (WKA) aan de instrumentbeheerder aan te bieden. Wanneer de kwaliteitsborger na verlening van de licentie in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard dient hij onverwijld doch uiterlijk 2 werkdagen na de gerechtelijke uitspraak de instrumentaanbieder hierover te informeren.

Procedure voor het verlenen van een licentie tot het mogen toepassen van het Instrument TIS
1. De beoordeling van de aanvraag om een licentie te verlenen om het Instrument te mogen toepassen heeft tot doel voldoende zekerheid te verkrijgen dat de Aanvrager in staat zal zijn om de werkzaamheden omschreven in hoofdstuk 4 zo te kunnen verrichten, dat op juiste wijze de Verklaring door hem kan worden afgegeven.
2. Bij de aanvraag bedoeld in het eerste lid overlegt de Aanvrager de volgende gegevens:
a. De bedrijfsnaam, de plaats van vestiging en het nummer waaronder de Aanvrager geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel;
b. Gegevens waaruit blijkt, hoe de Aanvrager voornemens is gedurende de duur van de verleende toestemming tot gebruik van het Instrument zijn onafhankelijkheid te waarborgen;
c. Gegevens waaruit blijkt, dat de Aanvrager voldoet aan de gestelde eisen in het CBS TIS;
d. Gegevens waaruit blijkt, hoe de Aanvrager voornemens is te voldoen aan de eisen gesteld aan de door de Kwaliteitsborger te verrichten werkzaamheden.

Algemene documenten Stichting TIS-NL

Huishoudelijk Reglement

Op 8 juni 2021 heeft het bestuur van Stichting TIS-NL het huishoudelijk reglement vastgelegd.

In het huishoudelijk regelement staat beschreven hoe om te gaan met de licentieaanvraag van de stichting, de accreditatie TIS, de financiële middelen, bestuurszaken en de werking van het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is op te vragen bij het secretariaat van Stichting TIS-NL via info@TIS-NL.nl.

Hoe een TIS uitvragen

Onderstaande documenten bieden ondersteuning bij het toelichten van de rol van een TIS in uw project en geven kritieke voorwaarden voor het éénduidig uitvragen van een TIS:

Vraagspecificaties voor andere scopes

Omdat er behoefte bestaat bij de stakeholders van de TIS-sen om naast de basis-scopes uit het Bouwbesluit ook andere losse scopes uit te vragen worden door Stichting TIS-NL samen met de stakeholders ook ook aanvullende bijlagen ontwikkeld. Volgende bijlage is reeds beschikbaar:

Archief

De meest recente versie van het CBS TIS en van de daarbij behorende (scope-specifieke) bijlagen zijn via de download hierboven verkrijgbaar.

TIS-REGLEMENT inclusief vraagspecificaties

Het Reglement Erkenning Technical Inspection Service (TIS) versie 3.1 d.d. 09/12/2015  is per 01-01-2023 komen te vervallen.

Het reglement bevatte ook de vraagspecificaties voor de 5 basisscopes uit het Bouwbesluit:

– Algemeen bouwkundig (bijlage I)
– Constructieve veiligheid (bijlage II)
– Brandveiligheid (bijlage III)
– Bouwfysica (bijlage IV)
– Gebouwgebonden installaties (bijlage V)

Hieronder staan de links naar de oudere versies van de betreffende documenten en bijlagen: