Downloads

Schema-TIS (CBS TIS positief geëvalueerd door de RvA)

Het ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services (CBS TIS) versie 2.1 d.d. 30/06/2021 wordt beheerd door Stichting TIS-NL.

Het CBS TIS bevat ook de vraagspecificaties voor de 5 basisscopes uit het Bouwbesluit:

– Constructieve veiligheid (Hfst. 8.2)
– Brandveiligheid (Hfst. 8.3)
– Bouwfysica (Hfst. 8.4)
– Gebouwgebonden installaties (Hfst. 8.5)
Algemeen bouwkundig (Hfst. 8.6)

Het document is onder te raadplegen c.q. te downloaden.

Het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) toegelaten als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 8 november 2022 is de Beschikking tot toelating van het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw ontvangen.

Door instrumentaanbieder Stichting TIS-NL is het Reglement Instrument TIS  opgesteld om daar waar nodig:

  • De vertaalslag te maken tussen de terminologie die gehanteerd wordt in het CBS TIS en deze die gehanteerd wordt in de eisen aan instrumenten voor kwaliteitsborging bouw binnen de Wkb;
  • Specifieke invulling of randvoorwaarden te bepalen voor een correcte toepassing van het CBS TIS ten behoeve van het afgeven van een verklaring in het kader van de Wkb;
  • Aanvullende eisen te stellen boven op de eisen uit het CBS TIS waaraan een (aspirant) kwaliteitsborger TIS moet voldoen onder de Wkb.

Het document is onder te raadplegen c.q. te downloaden.

Algemene documenten Stichting TIS-NL

Huishoudelijk Reglement

Op 8 juni 2021 heeft het bestuur van Stichting TIS-NL het huishoudelijk reglement vastgelegd.

In het huishoudelijk regelement staat beschreven hoe om te gaan met de licentieaanvraag van de stichting, de accreditatie TIS, de financiële middelen, bestuurszaken en de werking van het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is op te vragen bij het secretariaat van Stichting TIS-NL via info@TIS-NL.nl.

Hoe een TIS uitvragen

Onderstaande documenten bieden ondersteuning bij het toelichten van de rol van een TIS in uw project en geven kritieke voorwaarden voor het éénduidig uitvragen van een TIS:

Vraagspecificaties voor andere scopes

Omdat er behoefte bestaat bij de stakeholders van de TIS-sen om naast de basis-scopes uit het Bouwbesluit ook andere losse scopes uit te vragen worden door Stichting TIS-NL samen met de stakeholders ook ook aanvullende bijlagen ontwikkeld. Volgende bijlage is reeds beschikbaar:

Archief

De meest recente versie van het CBS TIS en van de daarbij behorende (scope-specifieke) bijlagen zijn via de download hierboven verkrijgbaar.

TIS-REGLEMENT inclusief vraagspecificaties

Het Reglement Erkenning Technical Inspection Service (TIS) versie 3.1 d.d. 09/12/2015  is per 01-01-2023 komen te vervallen.

Het reglement bevatte ook de vraagspecificaties voor de 5 basisscopes uit het Bouwbesluit:

– Algemeen bouwkundig (bijlage I)
– Constructieve veiligheid (bijlage II)
– Brandveiligheid (bijlage III)
– Bouwfysica (bijlage IV)
– Gebouwgebonden installaties (bijlage V)

Hieronder staan de links naar de oudere versies van de betreffende documenten en bijlagen: