Verplichting periodiek onderzoek grote publieke gebouwen naar de constructieve veiligheid per 1 januari 2024 ingegaan

Met de start van de NTA periodieke toetsing van publieke gebouwen op 1 januari is het cruciaal om de constructieve veiligheid van uw gebouw te waarborgen. Kies voor een Technisch Inspectie Service (TIS) om onafhankelijke expertise te garanderen. Een TIS biedt een grondige evaluatie, identificeert potentiële risico’s en versterkt het vertrouwen in de structurele integriteit van uw pand. Investeer in de veiligheid van uw publiek toegankelijke gebouw door te kiezen voor een betrouwbare partner zoals een TIS.

Wil jij als kwaliteitsborger gebruik gaan maken van het instrument kwaliteitsborging TIS?

Technical Inspection Services (TIS) is een kwaliteitsborgingsinstrument voor de bouw waarbij op basis van een onafhankelijke beoordeling van het ontwerp en de realisatie van een bouwwerk door een toegelaten TIS-bedrijf bij oplevering een verklaring wordt afgegeven dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de daaraan gestelde bouwtechnische eisen.
Het beoordelingskader betreft minimaal de bouwtechnische eisen die gesteld worden aan het gerealiseerde bouwwerk welke voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving. Op verzoek van de klant kan het beoordelingskader van de TIS uitgebreid worden met andere bouwtechnische eisen die contractueel afgesproken zijn en/of met eisen die gesteld worden tijdens het productie- en bouwproces.

De TIS-systematiek wordt sinds 2003 toegepast in Nederland. Gezamenlijk met een vertegenwoordiging vanuit diverse belanghebbende partijen uit de bouw (publieke en private opdrachtgevers, aannemers, verzekeraars, TIS-bedrijven en in een later stadium ook de Vereniging voor Bouw en Woningtoezicht Nederland) werden doorheen de jaren een reglement en procedures opgesteld en verfijnd. In 2022 werd het Conformiteitsbeoordelingsschema TIS (CBS TIS) goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (RvA) en is het TIS-instrument overgegaan van een gecertificeerd naar een geaccrediteerd kwaliteitsborgingsinstrument.
Een kwaliteitsborger (bedrijf) dat het TIS-instrument wil toepassen moet door de RvA geaccrediteerd zijn als Type A inspectie instelling conform de vereisten zoals vastgelegd in EN ISO/IEC 17020:2012 voor de beoordeling van de technische kwaliteit van bouwwerken conform het CBS TIS.

 

Wil jij als kwaliteitsborger aan de slag met het instrument kwaliteitsborging TIS? Kijk dan hier hoe de licentie in z’n werk gaat.

Ieder incident is er een teveel; Borging constructieve veiligheid in de infra

Incidenten of bijna-incidenten met bouwconstructies komen helaas nog steeds voor. Dat is ook de reden dat de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) onderzoek heeft gedaan naar een aantal van dit soort (bijna-)calamiteiten.

De infra vraagt om een specifieke richtlijn
Vanwege de verschillen tussen de B&U-sector en de infrasector heeft de G6, een onafhankelijke taakgroep binnen de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwondernemingen (VIB) van Bouwend
Nederland, een richtlijn ontwikkeld die zich specifiek richt op de constructieve veiligheid in de infrasector: de richtlijn Borging constructieve veiligheid in de infra. 230925 Richtlijn-borging-constructieve-veiligheid Deze richtlijn is toegespitst op de verantwoordelijkheden en reikwijdte die in de infra gebruikelijk zijn.

De externe controle door een Technical Inspection Service (TIS) wordt in de richtlijn expliciet genoemd. Deze externe controle kan naast de interne controle van deze richtlijn lopen.

Mocht het echter zo zijn dat de onafhankelijke intern toetsend controleur onvoldoende kennis hebben van bepaalde onderdelen dan kan men externe specialisten inzetten. Hiervoor een TIS inzetten kan de aannemer veel geld en tijd schelen. De TIS is volledig onafhankelijk en gespecialiseerd in alle onderdelen van de het werk, zowel het ontwerp als de daadwerkelijke uitvoering,. Daarnaast bestaat de kans dat de TIS al als onafhankelijke externe toetser is ingezet door de opdrachtgever of aannemer waardoor er geen dubbeling ontstaat in de te toetsen onderdelen door een onafhankelijke derde.

Interesse in wat een TIS voor u kan betekenen? Neem contact op met een van de aangesloten, geaccrediteerde, TIS bedrijven.

Waarom kiezen kwaliteitsborgers voor de accreditatie van het instrument TIS-NL

Om de volgende redenen zou een kwaliteitsborger binnen de bouw zou moeten kiezen voor de accreditatie van het instrument TIS-NL.:

  1. Geloofwaardigheid en Erkenning: Accreditatie van TIS-NL door een geautoriseerde instantie verleent het instrument aanzienlijke geloofwaardigheid en erkenning binnen de bouwsector. Dit betekent dat uw werk voldoet aan strenge kwaliteitsnormen.
  2. Naleving van Wettelijke Eisen: Accreditatie zorgt ervoor dat u voldoet aan de wettelijke eisen en normen die van toepassing zijn op kwaliteitsborging in de bouw, met inbegrip van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).
  3. Vertrouwen van Belanghebbenden: Klanten, opdrachtgevers en overheidsinstanties hebben meer vertrouwen in kwaliteitsborgers die werken met geaccrediteerde instrumenten zoals TIS-NL. Dit kan leiden tot meer opdrachten en zakelijke kansen.
  4. Consistente Prestaties: Accreditatie dwingt een gestandaardiseerde en consistente aanpak af bij het uitvoeren van kwaliteitsborgingstaken, wat de kwaliteit van uw diensten ten goede komt.
  5. Risicobeheer: Geaccrediteerde kwaliteitsborgers onder het instrument TIS-NL zijn vaak beter uitgerust om risico’s te identificeren en aan te pakken, waardoor de kans op bouwfouten en vertragingen wordt verminderd.

Kortom, de accreditatie van TIS-NL versterkt uw positie als betrouwbare en competente kwaliteitsborger binnen de bouwsector, wat leidt tot zakelijk succes en het vermogen om effectief te voldoen aan de regelgeving en verwachtingen van alle belanghebbenden.

Optimale voorbereiding op de Wkb? De bij TIS aangesloten kwaliteitsborgers staan voor u klaar!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kent de verplichting om vanaf 1 januari 2024 voor gevolgklasse 1 bouwprojecten gebruik te maken van een, door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) toegelaten instrument. Daarnaast kan het bevoegd gezag adviseren om ook projecten in andere gevolgklassen door een kwaliteitsborger getoetst dient te worden. Stichting TIS-NL (TIS) is met haar Instrument TIS een toegelaten instrument voor de Wkb. TIS is daarnaast het enige geaccrediteerde instrument binnen Nederland. De TloKB erkende TIS kwaliteitsborgers helpen aantoonbaar te voldoen aan alle kwaliteitseisen van ieder bouwwerk. Vanuit de accreditatie dient men volledig onafhankelijk als toetsende organisatie te werken op kwalitatief het hoogst haalbare niveau. Dit allemaal volgens wetgeving, private eisen en project specifieke eisen. U wordt door de TIS kwaliteitsborgers, indien u dit wenst, volledig ontzorgt of u kiest voor zelfwerkzaamheid binnen uw onderneming waarbij de TIS kwaliteitsborger enkel de wettelijke verplichte werkzaamheden aanvullend voor u uitvoert. Transparant, Inventief en Simpel.

Tot aan de ingangsdatum van de Wkb heeft de bouwsector de tijd om de organisatie en werkproces af te stemmen op de nieuwe situatie. Dat betekent dat nu van hen actie wordt verwacht. De TIS kwaliteitsborgers staan klaar om aan de slag te gaan in nieuwe bouw- of verbouwprojecten. De TIS kwaliteitsborgers, met hun vele jaren ervaring in alle gevolgklassen, zijn altijd en overal inzetbaar, ook voor niet-vergunningplichtige bouwwerken.

De waarde van accreditatie

Vanaf mei 2022 werd aan de drie aangesloten TIS kwaliteitsborgers accreditatie verleend door de Raad voor Accreditatie daarbij werd gebruik gemaakt van Technical Inspection Service (TIS) als toetsingsmethodiek.

Accreditatie; wat houdt dat nu precies in en wat is de waarde ervan voor publiek, bedrijfsleven en overheden? In de nieuwste video van de Nederlandse Raad voor Accreditatie wordt dit duidelijk uiteen gezet.

 

Legeskorting kwaliteitsborging – 2023 zijn bekend

Rowiq Advies heeft ook dit jaar weer een overzicht gepubliceerd van gemeenten die in 2023 korting geven op de leges bij bouwen onder kwaliteitsborging.

De kortingspercentages variëren van 10% tot maximaal 75%. Onze TIS kwaliteitsborgers gaan graag met je in gesprek om gezamenlijk een proefproject op te starten.

De TIS kwaliteitsborgers zijn op onze site te vinden onder het kopje TIS Kwaliteitsborgers – Technical Inspection Service (tis-nl.nl)

De lijst vind je via deze link.

Inmiddels geeft 1 op de 3 gemeenten legeskorting bij bouwen onder kwaliteitsborging. In combinatie met het Stimuleringsprogramma Proefprojecten – waarbij een bijdrage van maximaal €6.000,- per project beschikbaar is – genoeg redenen dus om op korte termijn een proefproject te starten.

Reglement Instrument TIS ter inzage beschikbaar onder tab downloads

Op 8 november 2022 is de Beschikking tot toelating van het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw ontvangen.

Door instrumentaanbieder Stichting TIS-NL is het Reglement Instrument TIS  opgesteld. Deze is in te zien onder de tab downloads.

Kwaliteitsborgingsinstrument TIS toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Het verheugt Stichting TIS-NL te kunnen aankondigen dat zij op 8 november 2022 van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) de beschikking tot toelating van het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen heeft mogen ontvangen.

Paul Oomen, directeur Stichting TIS-NL: ‘Ik ben blij dat dit proces met succes is afgerond en TIS nu door de TloKB is toegelaten als toetsingsinstrument voor bouwwerken in het kader van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb).’

‘TIS is één van de meest verfijnde toetsingsmethodieken en wordt al meer dan 15 jaar toegepast door de aan ons aangesloten kwaliteitsborgers. Deze onafhankelijke bouwinspectiebureaus hebben hun sporen ruimschoots verdiend in het verminderen van de faalkosten en het verhogen van de kwaliteit binnen het bouwproces vanaf ontwerp tot en met de daadwerkelijke uitvoering, en dat met name voor gebouwen in de zwaardere klassen CC2 (woontorens, kantoorgebouwen, etc) en CC3 (stadions, grote openbare gebouwen, etc). De zeer ervaren TIS kwaliteitsborgers zijn inmiddels alle door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd en hebben daarmee op basis van hun vakkennis bewezen een dienstverlening op het allerhoogste niveau te leveren.’

‘Nu TIS is toegelaten door de TloKB staan wij, en de aan ons aangesloten kwaliteitsborgers, ook klaar om onze jarenlange expertise in kwaliteitsborging in te zetten voor bouwwerken in gevolgklasse 1 in het kader van de Wkb, die per 1 juli 2023 van kracht zal worden’, aldus Paul Oomen.

Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde.

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen.

Stichting TIS is aangesloten bij de werkgroep om te komen tot de NTA die nu wordt voorgesteld. Tijdens een 6 tal sessies is meegedacht en commentaar geleverd op de voorstellen die vanuit ABT en Hageman zijn aangeleverd. Dit heeft naar ons idee geleid tot een NTA die werkbaar is en een bestendige toekomst brengt voor het structureel versterken van en de aandacht voor veiligheid in de ontwerp-, bouw-, en technieksector (OBT).

Door inzet van geaccrediteerde TIS bedrijven voldoet de eigenaar van het betreffende pand volgens de uitgevoerde beoordeling volledig aan de aanbevelingen die De Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met betrekking het laten uitvoeren van dit periodiek onderzoek door een onafhankelijke, gecertificeerde deskundige. Dit gezien het feit dat de TIS bedrijven als enige voldoen aan de accreditatie-normen van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. Ter voorbereiding op de openbare commentaarperiode organiseert NEN op vrijdag 22 juli een webinar.

Het webinar vindt plaats op 22 juli 2022 van 10:00-12:00 uur. Tijdens dit webinar worden belanghebbende geïnformeerd over de aanleiding, achtergrond en opzet van de NTA.

Onderstaand het persbericht dat is opgesteld door de NEN.

Persbericht: aankondiging webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’

 

Wij nodigen alle belanghebbenden (o.a. gebouweigenaren, constructeurs, inspecteurs en leden van Bouw – en Woningtoezicht) van harte uitgenodigd aan de webinar deel te nemen.