Stichting TIS-NL zichtbaar als Schemabeheerder op site Raad voor Accreditatie

Eindelijk is het zover.

De Raad voor Accreditatie heeft op de site het logo van Stichting TIS-NL geplaatst als zijnde de externe schemabeheerder van het Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS TIS). Naar verwachting zal in april 2022 de eerste TIS kwaliteitsborger geaccrediteerd zijn conform het CBS TIS door de Raad voor Accreditatie.

220321 Logo extern schemabeheer RvA

Omzetting Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL een feit

Op 11 mei 2021 is de omzettingsakte van Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL gepasseerd bij de notaris.

De stichting heeft als doel:
a. Het ontwikkelen van beoordelingstechnieken als instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen;
b. Het in stand houden, verder ontwikkelen en beheren van de beoordelingsmethodiek genaamd Technical Inspection Service (nader TIS), waarvan de stichting de rechthebbende is, en eventueel andere nog te
ontwikkelen beoordelingsmethodieken, als instrument(en) voor kwaliteitsborging voor het bouwen (nader kwaliteitsborgingsinstrumenten);
c. Het streven naar toelating door de relevante toelatingsorganisatie(s) tot het stelsel van kwaliteitsborgingsinstrumenten van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken, een en ander conform de geldende en toekomstige wet- en regelgeving;
d. Het uitgeven van licenties aan licentienemers voor het gebruik van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken;
e. Het – met het oog op accreditatie van de sub d bedoelde licentienemers bij de Raad van Accreditatie – optreden als externe beheerder van het (de) in dat kader te ontwikkelen accreditatieschema(‘s), dat (die) als basis dient
(dienen) voor accreditatie van bedoelde licentienemers bij de Raad van Accreditatie;
f. Het in overleg met de licentienemers als sub d bedoeld, met de relevante organisaties in de bouw en met eventuele andere van belang zijnde partijen, bevorderen van harmonisatie in de eisen en toepassing van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken, als kwaliteitsborgingsinstrumenten;
g. Het in de bouwwereld promoten en verder ingang doen vinden van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken, als kwaliteitsborgingsinstrumenten.

Mooie doelen met de daaraan gekoppelde uitdagingen welke wij in 2021 werkelijkheid willen laten worden.

TIS bijzonder om samen te ontwikkelen naar een bouwwereld met daadwerkelijk onafhankelijke kwaliteitsborging.

 

Paul Oomen

Directeur

Huishoudelijk Reglement TIS vastgesteld

Op 9 september 2020 hebben de leden van de TIS Branchevereniging het huishoudelijk reglement vastgelegd.

In het huishoudelijk regelement staat beschreven hoe om te gaan met het lidmaatschap van de vereniging, het reglement erkenning TIS, de geldelijke middelen, bestuurszaken en de werking van het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is op te vragen via het secretariaat van de TIS Branchevereniging via info@TIS-NL.nl.

Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen (WKB)

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Volgens de huidige planning treedt deze wet per 1 januari 2021 in werking. 
De privatisering zal stapsgewijs worden ingevoerd. Het nieuwe stelsel zal eerst ingaan voor eenvoudige bouwwerken, later worden ook de zwaardere risicoklassen in het stelsel betrokken. Het doel van deze wet is het verbeteren van de kwaliteit van het bouwwerk en het versterken van de positie van de eindgebruiker.

De invoering van de Wet kwaliteitsborging heeft onder andere tot gevolg dat aannemers per 1 januari 2021 moeten aantonen dat zij bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Zij worden geacht om op onafhankelijke wijze de geleverde bouwkwaliteit aan te tonen. 
De nieuwe wet houdt ook een verzwaring van de aansprakelijkheid en meldingsplicht van de aannemer in. Tenzij gebreken niet aan de aannemer toerekenbaar zijn, blijft de aannemer ook na oplevering aansprakelijk. Ook dient de aannemer de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen voor fouten in het ontwerp. De leden van TIS Branchevereniging (TIS-NL) borgen sinds 2003 de kwaliteit van haar opdrachtgevers. Zij begeleiden u het gehele project, van ontwerp tot oplevering. 

Wilt u weten hoe wij u met de invoering van deze WKB kunnen ondersteunen, neem gerust contact op!

Na 12,5 jaar neemt Jos Rooijakkers afscheid als voorzitter van de Branchevereniging TIS (TIS-NL)

(Jos Rooijakkers, links op de foto, wordt door Paul Oomen hartelijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen 12,5 jaar)

Na 12,5 jaar heeft Jos Rooijakkers op 15 mei 2019 de voorzittersfunctie van de TIS Branchevereniging tijdens een reguliere vergadering overgedragen aan Paul Oomen.

Jos heeft aan de wieg gestaan van de TIS Branchevereniging en is vele jaren het boegbeeld geweest van de erkende TIS kwaliteitsborgers in Nederland.

De leden van de TIS Branchevereniging zijn Jos veel dank verschuldigd voor de vele uren die hij afgelopen 12,5 jaar gestoken heeft in het “op de kaart zetten” van de TIS als erkende kwaliteitsborgers in Nederland.

Nieuwe website online

Onze nieuwe website is online!