De waarde van accreditatie

Vanaf mei 2022 werd aan de drie aangesloten TIS kwaliteitsborgers accreditatie verleend door de Raad voor Accreditatie daarbij werd gebruik gemaakt van Technical Inspection Service (TIS) als toetsingsmethodiek.

Accreditatie; wat houdt dat nu precies in en wat is de waarde ervan voor publiek, bedrijfsleven en overheden? In de nieuwste video van de Nederlandse Raad voor Accreditatie wordt dit duidelijk uiteen gezet.

 

Legeskorting kwaliteitsborging – 2023 zijn bekend

Rowiq Advies heeft ook dit jaar weer een overzicht gepubliceerd van gemeenten die in 2023 korting geven op de leges bij bouwen onder kwaliteitsborging.

De kortingspercentages variëren van 10% tot maximaal 75%. Onze TIS kwaliteitsborgers gaan graag met je in gesprek om gezamenlijk een proefproject op te starten.

De TIS kwaliteitsborgers zijn op onze site te vinden onder het kopje TIS Kwaliteitsborgers – Technical Inspection Service (tis-nl.nl)

De lijst vind je via deze link.

Inmiddels geeft 1 op de 3 gemeenten legeskorting bij bouwen onder kwaliteitsborging. In combinatie met het Stimuleringsprogramma Proefprojecten – waarbij een bijdrage van maximaal €6.000,- per project beschikbaar is – genoeg redenen dus om op korte termijn een proefproject te starten.

Reglement Instrument TIS ter inzage beschikbaar onder tab downloads

Op 8 november 2022 is de Beschikking tot toelating van het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw ontvangen.

Door instrumentaanbieder Stichting TIS-NL is het Reglement Instrument TIS  opgesteld. Deze is in te zien onder de tab downloads.

Kwaliteitsborgingsinstrument TIS toegelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Het verheugt Stichting TIS-NL te kunnen aankondigen dat zij op 8 november 2022 van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) de beschikking tot toelating van het Instrument Technical Inspection Service (Instrument TIS) als instrument voor kwaliteitsborging tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen heeft mogen ontvangen.

Paul Oomen, directeur Stichting TIS-NL: ‘Ik ben blij dat dit proces met succes is afgerond en TIS nu door de TloKB is toegelaten als toetsingsinstrument voor bouwwerken in het kader van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb).’

‘TIS is één van de meest verfijnde toetsingsmethodieken en wordt al meer dan 15 jaar toegepast door de aan ons aangesloten kwaliteitsborgers. Deze onafhankelijke bouwinspectiebureaus hebben hun sporen ruimschoots verdiend in het verminderen van de faalkosten en het verhogen van de kwaliteit binnen het bouwproces vanaf ontwerp tot en met de daadwerkelijke uitvoering, en dat met name voor gebouwen in de zwaardere klassen CC2 (woontorens, kantoorgebouwen, etc) en CC3 (stadions, grote openbare gebouwen, etc). De zeer ervaren TIS kwaliteitsborgers zijn inmiddels alle door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd en hebben daarmee op basis van hun vakkennis bewezen een dienstverlening op het allerhoogste niveau te leveren.’

‘Nu TIS is toegelaten door de TloKB staan wij, en de aan ons aangesloten kwaliteitsborgers, ook klaar om onze jarenlange expertise in kwaliteitsborging in te zetten voor bouwwerken in gevolgklasse 1 in het kader van de Wkb, die per 1 juli 2023 van kracht zal worden’, aldus Paul Oomen.

Webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’ voorafgaand aan de openbare commentaarronde.

NEN heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, een NTA ontwikkeld voor de periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen.

Stichting TIS is aangesloten bij de werkgroep om te komen tot de NTA die nu wordt voorgesteld. Tijdens een 6 tal sessies is meegedacht en commentaar geleverd op de voorstellen die vanuit ABT en Hageman zijn aangeleverd. Dit heeft naar ons idee geleid tot een NTA die werkbaar is en een bestendige toekomst brengt voor het structureel versterken van en de aandacht voor veiligheid in de ontwerp-, bouw-, en technieksector (OBT).

Door inzet van geaccrediteerde TIS bedrijven voldoet de eigenaar van het betreffende pand volgens de uitgevoerde beoordeling volledig aan de aanbevelingen die De Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met betrekking het laten uitvoeren van dit periodiek onderzoek door een onafhankelijke, gecertificeerde deskundige. Dit gezien het feit dat de TIS bedrijven als enige voldoen aan de accreditatie-normen van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Het ministerie is voornemens om deze NTA aan te wijzen in de Omgevingsregeling. Ter voorbereiding op de openbare commentaarperiode organiseert NEN op vrijdag 22 juli een webinar.

Het webinar vindt plaats op 22 juli 2022 van 10:00-12:00 uur. Tijdens dit webinar worden belanghebbende geïnformeerd over de aanleiding, achtergrond en opzet van de NTA.

Onderstaand het persbericht dat is opgesteld door de NEN.

Persbericht: aankondiging webinar NTA ‘Periodieke beoordeling constructieve veiligheid grote publieke gebouwen’

 

Wij nodigen alle belanghebbenden (o.a. gebouweigenaren, constructeurs, inspecteurs en leden van Bouw – en Woningtoezicht) van harte uitgenodigd aan de webinar deel te nemen.

Stichting TIS-NL feliciteert BouwQ als eerste RvA geaccrediteerde TIS kwaliteitsborger

Op 19 mei 2022 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan bouwinspectiebureau BouwQ B.V. uit Son de accreditatie verleend op basis van het Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS TIS) en de norm EN ISO/IEC 17020:2012. Daarmee is BouwQ de eerste kwaliteitsborger in Nederland, die deze accreditatie ontvangen heeft.

Technical Inspection Service (TIS) is één van de instrumenten voor kwaliteitsborging in de bouw, die (voorlopig) is toegelaten ter voorbereiding op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2023. Om te werken op basis van het instrument TIS, dien je als organisatie geaccrediteerd te zijn.

BouwQ voert inmiddels bijna 20 jaar doelgerichte controles uit op alle aspecten van bouwwerken en bouwprocessen volgens de TIS-methodiek. Dit met als doel de bouwkwaliteit te borgen en te verbeteren, faalkosten te reduceren en vergunningsprocedures en bouwprocessen efficiënter te laten verlopen.

Paul Oomen, directeur van Stichting TIS-NL: ‘’Wij zijn verheugd dat BouwQ nu officieel door de RvA geaccrediteerd is voor de kwaliteit van haar TIS-toetsingsmethodiek. Felicitaties aan het hele team van BouwQ met dit behaalde resultaat!’’

De scopes van de accreditatie van BouwQ omvatten het inspecteren van de technische bouwkwaliteit van bouwwerken op het gebied van constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, gebouwgebonden installaties en algemeen bouwkundig en heeft betrekking op inspecties op bouwwerken van gevolgklassen 1, 2 en 3.

Ook na inwerkingtreden van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal de accreditatie van kracht blijven.

Stichting TIS-NL zichtbaar als Schemabeheerder op site Raad voor Accreditatie

Eindelijk is het zover.

De Raad voor Accreditatie heeft op de site het logo van Stichting TIS-NL geplaatst als zijnde de externe schemabeheerder van het Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS TIS). Naar verwachting zal in april 2022 de eerste TIS kwaliteitsborger geaccrediteerd zijn conform het CBS TIS door de Raad voor Accreditatie.

220321 Logo extern schemabeheer RvA

Omzetting Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL een feit

Op 11 mei 2021 is de omzettingsakte van Branchevereniging TIS naar Stichting TIS-NL gepasseerd bij de notaris.

De stichting heeft als doel:
a. Het ontwikkelen van beoordelingstechnieken als instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen;
b. Het in stand houden, verder ontwikkelen en beheren van de beoordelingsmethodiek genaamd Technical Inspection Service (nader TIS), waarvan de stichting de rechthebbende is, en eventueel andere nog te
ontwikkelen beoordelingsmethodieken, als instrument(en) voor kwaliteitsborging voor het bouwen (nader kwaliteitsborgingsinstrumenten);
c. Het streven naar toelating door de relevante toelatingsorganisatie(s) tot het stelsel van kwaliteitsborgingsinstrumenten van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken, een en ander conform de geldende en toekomstige wet- en regelgeving;
d. Het uitgeven van licenties aan licentienemers voor het gebruik van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken;
e. Het – met het oog op accreditatie van de sub d bedoelde licentienemers bij de Raad van Accreditatie – optreden als externe beheerder van het (de) in dat kader te ontwikkelen accreditatieschema(‘s), dat (die) als basis dient
(dienen) voor accreditatie van bedoelde licentienemers bij de Raad van Accreditatie;
f. Het in overleg met de licentienemers als sub d bedoeld, met de relevante organisaties in de bouw en met eventuele andere van belang zijnde partijen, bevorderen van harmonisatie in de eisen en toepassing van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken, als kwaliteitsborgingsinstrumenten;
g. Het in de bouwwereld promoten en verder ingang doen vinden van TIS en eventueel andere nog te ontwikkelen beoordelingsmethodieken, als kwaliteitsborgingsinstrumenten.

Mooie doelen met de daaraan gekoppelde uitdagingen welke wij in 2021 werkelijkheid willen laten worden.

TIS bijzonder om samen te ontwikkelen naar een bouwwereld met daadwerkelijk onafhankelijke kwaliteitsborging.

 

Paul Oomen

Directeur

Huishoudelijk Reglement TIS vastgesteld

Op 9 september 2020 hebben de leden van de TIS Branchevereniging het huishoudelijk reglement vastgelegd.

In het huishoudelijk regelement staat beschreven hoe om te gaan met het lidmaatschap van de vereniging, het reglement erkenning TIS, de geldelijke middelen, bestuurszaken en de werking van het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is op te vragen via het secretariaat van de TIS Branchevereniging via info@TIS-NL.nl.

Wet Kwaliteitborging voor het Bouwen (WKB)

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Volgens de huidige planning treedt deze wet per 1 januari 2021 in werking. 
De privatisering zal stapsgewijs worden ingevoerd. Het nieuwe stelsel zal eerst ingaan voor eenvoudige bouwwerken, later worden ook de zwaardere risicoklassen in het stelsel betrokken. Het doel van deze wet is het verbeteren van de kwaliteit van het bouwwerk en het versterken van de positie van de eindgebruiker.

De invoering van de Wet kwaliteitsborging heeft onder andere tot gevolg dat aannemers per 1 januari 2021 moeten aantonen dat zij bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. Zij worden geacht om op onafhankelijke wijze de geleverde bouwkwaliteit aan te tonen. 
De nieuwe wet houdt ook een verzwaring van de aansprakelijkheid en meldingsplicht van de aannemer in. Tenzij gebreken niet aan de aannemer toerekenbaar zijn, blijft de aannemer ook na oplevering aansprakelijk. Ook dient de aannemer de opdrachtgever schriftelijk te waarschuwen voor fouten in het ontwerp. De leden van TIS Branchevereniging (TIS-NL) borgen sinds 2003 de kwaliteit van haar opdrachtgevers. Zij begeleiden u het gehele project, van ontwerp tot oplevering. 

Wilt u weten hoe wij u met de invoering van deze WKB kunnen ondersteunen, neem gerust contact op!